KSh 1,000.00
KSh 1,000.00
Out of stock
KSh 1,000.00
KSh 1,000.00
Out of stock
Out of stock

BATH, BODY AND HOME

ALMOND HAND & NAIL EXPERT SET

KSh 5,100.00
KSh 3,525.00

BATH, BODY AND HOME

ALMOND MILK BODY YOGURT (200ml)

KSh 2,340.00
KSh 1,000.00
KSh 1,360.00
KSh 2,255.00